කර්මාණුරූපීව හටගන්නා දරු උපත්

දරුවෙක් උපදින්නට නම් මවක් හා පියෙක් යන දෙදෙනෙකුගේ එක්වීමක් තිබිය යුතුය. එසේ උවත් දරුවෙක් වැදු පමණින්ම මවක් හෝ පියෙක් වීමටද නොහැකිය. යමෙක් ඇසුවොත් දෙමාපිය යුවලකට දාව දරුවෙකු උපදින්නේ කෙසේදැයි ඔබට…

Continue Reading කර්මාණුරූපීව හටගන්නා දරු උපත්