ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන human papillomavirus – HPV වෛරසය පිළිබඳව ඔබ දන්නවාද?

human papillomavirus - HPV ආසාදනය යනු සම හෝ ශ්ලේෂ්මල පටල වර්ධනයට හේතු වන වෛරස් ආසාදනයකි. human papillomavirus - HPV ප්‍රභේද 100 කට වඩා හඳුනාගෙන ඇත. සමහර වර්ගයේ HPV ආසාදන සමේ…

Continue Reading ලිංගිකව සම්ප්‍රේෂණය වන human papillomavirus – HPV වෛරසය පිළිබඳව ඔබ දන්නවාද?